Ta strona używa cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, wyłacz ich obsługę w ustawieniach swojej przegladarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej.

Wyszukaj produkt:                     
GM/German Maestro (ex MB Quart) info, katalog

Alpha AS 6508, test Auto Hifi, wyd. 05.2010 : SPITZENKLASSE ! / Top Class ! , 6 from max. 6 stars.

galeria/file/autohifi_05_10_AS6508_en.pdf

 Testy i wyrónienia serii Concept, Epic i Status : galeria/file/ahi_leserwahl_2009.pdf  


 

GM/GermanMaestro ( MB MaestroBadenia ) to marka powsta?‚a na bazie wieloletniej tradycji i do?›wiadczenia legendarnej firmy MB Quart ( rok za?‚o?ľenia 1963 ). W wiÄ™kszo?›ci jeszcze ten sam zespó?‚ projektowo-produkcyjny, w tym samym miejscu ( Obrigheim na po?‚udniu Niemiec ), od ponad 47 lat projektuje i produkuje wysokiej jako?›ci kolumny g?‚o?›nikowe, systemy car audio, mikrofony oraz profesjonalne s?‚uchawki przeznaczone do zastosowa?„ studyjnych i u?ľytku domowego. Ze wzglÄ™du na swojÄ… niezawodno?›Ä‡, stabilne wykonanie, brzmienie i parametry techniczne, du?ľym powodzeniem od lat cieszy?‚y siÄ™ zaprojektowane i produkowane w GM samochodowe zestawy g?‚o?›nikowe MB-Quart w technologii WideSphere; tzw. compo-sets stosowane by?‚y przez najbardziej liczÄ…cych siÄ™ na ?›wiecie projektantów nag?‚o?›nie?„ samochodowych w aplikacjach seryjnych i indywidualnych. W ub. roku udoskonalono technologicznie tÄ… bardzo popularnÄ… seriÄ™. StosujÄ…c nowe kompozyty materia?‚ów oraz nowoczesne rozwiÄ…zania techniczne, osiÄ…gniÄ™to niepowtarzalny w bran?ľy car audio efekt brzmienia przestrzennego bazujÄ…cy na plastycznym odwzorowaniu sygna?‚u muzycznego przy poszerzonej charakterystyce kierunkowej. Opatentowana przez GM unikalna technologia UltraSphere/MegaSphere pozwala na stworzenie niespotykanego do tej pory obrazu d?ąwiÄ™kowego daleko wychodzÄ…cego poza optymalny punkt ods?‚uchu tzw. trójkÄ…ta stereofonicznego. Wynikiem zastosowania tej technologii jest bardzo szeroka baza stereo, g?‚Ä™bia oraz precyzyjne pozycjonowanie reprodukowanych sk?‚adowych d?ąwiÄ™ku. W ten sposób zdefiniowana, “elastyczna” pozycja ods?‚uchowa ogranicza powstawanie tzw. bezkierunkowych i dyfuzyjnych komponentów sygna?‚u akustycznego. W nowej wersji, jako M- i Status-Line, zestawy te z pewno?›ciÄ… zaspokojÄ… aspiracje niemal ka?ľdego „autophil’a“. Bardzo szeroki asortyment firmy GermanMaestro uzupe?‚niony zosta?‚ ostatnio o 2 serie zestawów g?‚o?›nikowych car audio wyposa?ľonych w zaawansowane technologicznie przetworniki ?›rednio-niskotonowe, oraz unikalne tytanowo-ceramiczne ( nano-technology ) g?‚o?›niki wysokotonowe z magnesem neodymowym i poszerzonÄ… charakterystykÄ… kierunkowÄ…. Nowe technologie ( np.: MegaSphere, UltraSphere, SyncVoice ), aerodynamiczne konstrukcje koszy, du?ľy wybór opcji ( systemy coaxialne, komponentowe, separate coax-compo ), optymalne dopasowanie parametrów Thiele-Small, atrakcyjny design, a tak?ľe wyrafinowane brzmienie, stanowiÄ… bardzo istotny aspekt handlowo-marketingowy. W ko?„cowej fazie prób laboratoryjnych, testów ods?‚uchowych i na krótko przed uruchomieniem produkcji seryjnej, znajduje siÄ™ atrakcyjna cenowo seria „EPIC-Line“, obejmujÄ…ca oprócz konwencjonalnych systemów komponentowych i wspó?‚osiowych równie?ľ wymienialne systemy compo<>coax oraz zestawy bazujÄ…ce na super-p?‚askich przetwornikach niskotonowych. Stopniowe wprowadzenie tych produktów na rynek przewidziane jest ju?ľ od drugiej po?‚owy maja 2010.
 
GermanMaestro ( MB – MaestroBadenia ) i UltraSphereTechnology sÄ… chronionymi handlowymi znakami s?‚owno-graficznymi. Uywanie i publikacja towarowych znaków s?‚owno-graficznych, logos, zdjęć oraz innych materia?‚ów tekstowo-graficznych dotyczÄ…cych produktów GermanMaestro wymaga zgody i autoryzacji ich prawnego po?›redniego lub bezpo?›redniego w?‚a?›ciciela na terytorium Polski, którym jest wy?‚Ä…czny dystrybutor firma AC/Audio Components. OchronÄ™ prawnÄ… wspólnotowego znaku towarowego „GermanMaestro“ obowiÄ…zujacÄ… na terenie ca?‚ej UE potwierdza dokumentacja rejestracyjna no: CTM 0980286 oraz 1016438 ( OHIM ).

Zainteresowanych prosimy o pobranie katalogu produktów (PDF).

Pobierz KATALOG Car & Marine audio 2009

Pobierz Katalog Flyer Car News 2010
 
Przepraszamy - przebudowa strony. Kategoria jest w trakcie aktualizacji.wykonanie interREKLAMA.pl